Write us a message
Dziękuję za wiadomość.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
LIDIA IGNATOWSKA
Attorney
With
care about customer

Attorney Lidia Ignatowska
Gdańsk

The Law Firm of attorney Lidia Ignatowska offers comprehensive legal assistance to Polish and foreign companies and individuals. 
The foundation of the Firm is to provide legal services of the highest standards of professional diligence, knowledge and ethics. The care and attention to the customer is our priority. 
We operate with full commitment, carefully analyzing every aspect of the case. Cases that come to us are of precedent character and we always manage to find unusual and effective solutions for our customers. 
In order to provide comprehensive legal assistance, our firm connects a group of experts and cooperates with tax advisors, auditors, notary offices and law firms in Lodz, Warsaw, Krakow and Poznan. 
Our firm cooperates on a permanent basis with the American law firm – LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES).
We also cooperate with law firms in the United Kingdom (London) and Germany (Bonn, Essen).
We provide legal assistance throughout the country.

Klienci indywidualni
Zobacz

Oferta Kancelarii skierowana do Klientów Indywidualnych obejmuje między innymi:

Prawo Cywilne

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍sporządzanie i opiniowanie umów
 • ‍reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • ‍sądową windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ‍sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych

Prawo Spadkowe

 • ‍sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ‍sprawy o zachowek
 • dział spadku

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód
 • ‍sprawy o separację
 • ‍sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • ‍sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • ‍podział majątku wspólnego małżonków
 • ‍sprawy o alimenty
 • ‍ustalenie ojcostwa
 • ‍zaprzeczenie ojcostwa
 • ‍sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej
 • ‍przysposobienie
 • ‍ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
 • skargi i zażalenia na decyzje administracyjne‍
Zamknij
Klienci biznesowi
Zobacz

Oferta Kancelarii skierowana jest do polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, a także indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Oferta obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej
 • ‍sporządzanie opinii prawnych
 • ‍sporządzanie oraz opiniowanie umów
 • ‍prowadzenie negocjacji
 • ‍polubowne załatwianie sporów
 • ‍reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • ‍zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ‍przygotowywanie umów spółek
 • ‍rejestrację spółek i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego 
 • ‍tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • ‍tworzenie oddziałów i przedstawicielstw 
Zamknij
sprawy międzynarodowe
Zobacz

Dzięki stałej współpracy z kancelarią adwokacką – LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES) zapewniamy pomoc prawną amerykańskim i polskim przedsiębiorcom działającym na rynkach polskim i amerykańskim.

Zapewniamy amerykańskim i polskim osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw imigracyjnych i deportacyjnych. Prowadzimy m. in. sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, majątkowe, spadkowe i karne.

Sprawy międzynarodowe

Współpracujemy również z kancelariami adwokackimi z Wielkiej Brytanii (Londyn) i z Niemiec (Bonn, Essen), szczególnie w sprawach dotyczących ekstradycji oraz stałej obsługi prawnej zagranicznych przedsiębiorców, poszukujących doradztwa prawnego w Polsce, a także polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zamknij
close

Our law firm offer is addressed to individual customers and includes among others:

Civil Law:

 • providing legal advice
 • drafting and reviewing contracts
 • representation before courts in civil cases
 • judicial recovery of domestic and foreign debts
 • cases of compensation and reparation recovery
 • enforcement proceedings
 • cases concerning protection of personal rights
 • cases of incapacitation

Inheritance law

 • cases for declaration of inheritance 
 • acceptance and decline of inheritance
 • renunciation of inheritance
 • Cases concerning legitim
 • Inheritance division
 • Invalidity of the will cases

Family and Guardianship Law

 • divorce cases
 • separation cases
 • cases to establish existence or non-existence of marriage
 • annulment of marriage cases
 • spouses common property division
 • cases concerning child support
 • establishment of paternity
 • denial of paternity
 • cases relating to the exercise of parental authority
 • adoption
 • the determination of contacts with the child

Cases in the field of administrative law

 • representation before state administration and local government
 • representation before administrative courts
 • complaints or concerns to administrative rulings

The offer of the law firm is addressed to Polish and foreign entrepreneurs, including commercial law companies, as well as individual entrepreneurs and other business entities.

The law firm provides both emergency legal assistance and permanent legal services of legal entities.

Offer:

 • providing legal advice
 • legal support of ongoing business activities
 • preparation of legal opinions
 • drafting and reviewing contracts
 • conducting negotiations
 • court settlement of disputes
 • representation before courts in civil, economic and administrative cases
 • representation before administration and local government
 • domestic and foreign debt collection 
 • enforcement proceedings
 • combating unfair competition
 • preparation of companies contracts
 • registration of companies and reporting changes in the National Court Register 
 • creating, merging, transformation and liquidation of companies 
 • creation of branch and representation offices 

Thanks to the ongoing cooperation with the LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES) law firm we provide legal assistance to American and Polish entrepreneurs operating on the Polish and American markets.

We provide American and Polish individuals comprehensive legal assistance in matters of immigration and deportation. We conduct, among others, economic, civil, family, property, inheritance and criminal cases.

We also cooperate with law firms in the United Kingdom (London) and Germany (Bonn, Essen), especially on cases involving extradition and provide legal care to permanent foreign businessmen seeking legal advice in Poland as well as Polish entrepreneurs operating in the European Union.

Learn more
INDIVIDUAL CLIENTS
LEARN MORE
BUSINESS CLIENTS
LEARN MORE
INTERNATIONAL AFFAIRS
How we work
THE CLIENTS

Our Clients are Polish and foreign entrepreneurs and individuals. Thanks to a large group of experts we offer legal services in English, Italian, Russian and German.

EXPERIENCE

Attorney Lidia Ignatowska and all team members have extensive experience in the field of broadly understood commercial, civil, penal and family law. Several years of experience allows to offer services at the highest level

CONFIDENTIALITY

An attorney is bound by professional secrecy resulting from the provisions of the Act of May 26th, 1982 – Law on the Bar and Regulations on Attorney Ethics.
AN attorney is obliged to keep everything he has learned in connection with the provision of legal aid in secret.

Fee

It is possible to establish a fee in the form of a flat or hourly rate. Budget form is also possible.  The fee does not include legal fees and stamp duty, as well as additional costs e.g. Travel expenses.

FALT RATE FEES
Such fees are determined in advance for each case depending on the type and complexity of the effort and estimated conduct time.
 
HOURLY RATE FEES
It is possible to determine such fee based on fixed hourly rates on the base of the time required for the proceedings.

SUCCESS FEE
W każdym przypadku możliwe jest ustalenie dodatkowego honorarium jako premii za sukces bądź jako ustalonej kwoty bądź obliczanej jako ustalony procent od wartości przedmiotu sprawy.

HONORARIUM BUDŻETOWE
In each case, it is possible to establish an additional fee as a success fee or a fixed amount or calculated as a fixed percentage of the value of the subject case.

Legal help

Commercial law
 1. legal service of current economic activity
 2. preparation of legal opinions
 3. drafting and reviewing contracts
 4. conducting negotiations
 5. court settlement of disputes
 6. representation before courts in civil, economic and administrative cases
 7. representation before state administration and local government
 8. domestic and foreign debt collection
 9. enforcement proceedings
 10. combating unfair competition
 11. preparation of companies contracts
 12. registration of companies and reporting changes in the National Court Register
 13. creating, merging, transformation and liquidation of companies
 14. creation of branch and representation offices
Investments

Our law firm offer is addressed to clients planning and implementing construction or production projects and includes among others:

 1. legal due diligence
 2. financial due diligence
 3. conducting negotiations
 4. ongoing legal assistance in the implementation of the investment
 5. giving opinions on and drafting contracts with contractors and subcontractors
 6. obtaining necessary permits and licenses
 7. representation before courts of law, relevant authorities and administrative courts
 8. court settlement of disputes
 9. development contracts
Real Estate
 1. Inspection and assessment of the legal status of a real estate
 2. Regulation of the legal status of a real estate
 3. Advising and assisting in real estate operations with a complicated legal status
 4. Advice on property management
 5. Construction Law
 6. Cases of adverse possession
 7. Cases regarding the abolition of joint ownership and division of property
 8. Protection of ownership
 9. Estate register proceedings
Civil law
 1. drafting and reviewing contracts
 2. representation before courts in civil cases
 3. court vindication of domestic and foreign debt
 4. judicial recovery of domestic and foreign debts
 5. enforcement proceedings
 6. cases concerning protection of personal rights
 7. cases concerning legal incapacitation
 8. cases concerning property rights
Penal law and extradition

Our law firm offer is addressed to individuals and legal entities and includes among others:

 1. providing legal counseling
 2. defense in criminal and penal tax proceedings
 3. representation of the victim in front of law enforcement and criminal court
 4. participation in preparatory proceedings
 5. drawing up private bills of indictment
 6. cases of extradition (European Arrest Warrant)
Inheritance law
 1. Cases for declaration of inheritance
 2. Acceptance and decline of inheritance
 3. Renunciation of inheritance
 4. Cases concerning legitim
 5. Inheritance division
 6. Invalidity of the will cases
Family and Guardianship Law
 1. divorce cases
 2. separation cases
 3. cases to establish existence or non-existence of marriage
 4. annulment of marriage cases
 5. spouses common property division
 6. cases concerning child support
 7. establishment of paternity
 8. denial of paternity
 9. cases relating to the exercise of parental authority
 10. adoption
 11. The determination of contacts with the child
Copyright and related rights
 1. Agreements on transfer of copyrights (license agreements)
 2. Agreements on the use of work (license agreements)
 3. Protection of moral rights
 4. Protection of copyrights
 5. Protection of image rights

Law Firm
Attorney Lidia Ignatowska

Lidia Ignatowska is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Lodz.  The barrister was held at the District Bar Chamber in Lodz. This allowed to gain experience in prestigious law firms under the guidance of recognized mentors.  In December 2005, Lidia Ignatowska filed the professed attorney exam and received the entry on the list of attorneys in January 2006.  Her professional practice began in Lodz and Warsaw. In 2009 she moved the office to Gdynia.

The new office is housed in a building located in Gdansk – Wrzeszcz, str. Jaśkowa Dolina 29 app. no. 26. A private parking next to the building (entrance from the str. Stanislaw Pawlowski) is at the disposal for clients.  The location of the office provides clients with complete discretion.